Privacyverklaring Autoscore

Beginselen

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het verstrekken van uw persoonsgegevens en beschouwen uw privacy als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden.

Naleving van wettelijke voorschriften

Het beleid van Autoscore is erop gericht te voldoen aan de van toepassing zijnde Privacywetgeving.

Evenredigheid

Autoscore streeft ernaar alleen persoonsgegevens van u te verwerken die vereist, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Transparantie

Op uw verzoek zullen wij u voorzien van nadere informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Autoscore verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die worden gegenereerd bij het gebruik van producten en diensten van Autoscore.

De volgende persoonsgegevens kunnen door Autoscore worden verwerkt:

  • Contactgegevens (heer/ mevrouw, (voor- achter) naam, initialen, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc.);
  • Voertuiggegevens (huidig merk, model, chassisnummer (VIN), aanschafdatum, servicegeschiedenis etc.);
  • Gegevens met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van onze producten en diensten .

Doeleinden

Autoscore gebruikt de klantgegevens en voertuiggegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren.
  • Om te factureren.

Delen van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verhandelen, tenzij wij uw toestemming hebben om dit te doen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen ten behoeve van hun marketingdoeleinden, tenzij wij uw toestemming hebben voor dergelijke openbaarmakingen.

Bewaartermijn en Beveiliging

Autoscore zal uw persoonsgegevens uitsluitend bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij uit wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen volgt dat deze gegevens langer dienen te worden bewaard.

Autoscore streeft naar implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, onbedoelde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of beschikbaarstelling en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Wij streven naar een adequaat beveiligingsniveau en passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de risico’s die de aard en het gebruik van uw persoonsgegevens met zich meebrengen.

Gegevensverwerking namens ons

Wij houden de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot werknemers van Autoscore die deze informatie nodig hebben om deze namens ons te verwerken en die contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Ons streven is erop gericht om diensten voor gegevensverwerking te kiezen die de integriteit van uw persoonsgegevens het best beschermen jegens derden.

Contact (rechten betrokkenen en intrekken toestemming)

Daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, streven wij ernaar dat deze juist en geactualiseerd zijn. Wij zullen trachten om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verwijderen of te corrigeren.